ஈர்ப்புவிதி

நம் வாழ்க்கையை மாற்றக் கூடிய ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை

நம் வாழ்க்கையை மாற்றக் கூடிய ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை – Acceptance

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X