ரெய்கி

யாரெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு ரெய்கி சிகிச்சை கொடுக்கக் கூடாது?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X