வாழ்க்கை

வாழ்க்கை ஏன் இன்பமும் துன்பமும் கலந்ததாக இருக்கிறது?

மனிதர்களின் வாழ்க்கை ஏன் இன்பமும் துன்பமும் கலந்ததாக இருக்கிறது?

ஆன்மாக்களின் பயிற்சி கலமாக இந்த பூமி இருப்பதனால், ஆன்மாக்களைப் பக்குவப்படுத்துவதற்க்காக வாழ்க்கையில் இன்பங்களும் துன்பங்களும் மாறி மாறி வருகின்றன.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X