வாழ்க்கை

வாழ்க்கை ஏன் இன்பமும் துன்பமும் கலந்ததாக இருக்கிறது?

மனிதர்களின் வாழ்க்கை ஏன் இன்பமும் துன்பமும் கலந்ததாக இருக்கிறது?

ஆன்மாக்களின் பயிற்சி கலமாக இந்த பூமி இருப்பதனால், ஆன்மாக்களைப் பக்குவப்படுத்துவதற்க்காக வாழ்க்கையில் இன்பங்களும் துன்பங்களும் மாறி மாறி வருகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X