வாழ்க்கை கவிதை

வாழ்க்கை கவிதை

man in black jacket and black pants standing on rock formation looking at the mountains during

என்னடா?
என்ற புலம்பலுடன்
சிலர் வாழ்க்கையும்

ஏன்டா?
என்ற கேள்வியுடன்
சிலர் வாழ்க்கையும்

எதுக்குடா?
என்ற அதிர்ச்சியுடன்
சிலர் வாழ்க்கையும்

எப்படிடா?
ஆச்சரியத்துடன்
சிலர் வாழ்க்கையும்
அமைந்துவிடுகிறது

கேள்விகளில் உள்ள
“டா”க்களை நீக்கிவிட்டாலே
கேள்விகளுக்கு விடைகளும்
வாழ்க்கைக்கு தீர்வுகளும்
கிடைத்துவிடும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X