ஆன்மீகம்

உயிர்களின் பிறவிகளை தீர்மானிப்பது யார்?

உயிர்களின் பிறவிகளை தீர்மானிப்பது யார்?

ஆன்மாக்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய இன்ப துன்பங்களை கணக்கில் கொண்டும், அவர்கள் செய்த பாவ புண்ணியங்களை கணக்கில் கொண்டும், ஆன்மாக்கள் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரையில் எந்தப் பிறவியை எடுக்க வேண்டும் என்பது தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X