திருக்குறள்

உயர் வள்ளுவம் -4 கடவுள் வாழ்த்து-1 (Uraippayiram-1 Kadavul Vazhthu-1)

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X