உணவு

நோய் கண்டவர்கள் உட்கொள்ளக் கூடாத பழங்கள் எவை?

நோய் கண்டவர்கள் உட்கொள்ளக் கூடாத பழங்கள் எவை?

நோய் கண்டவர்கள் கண்டிப்பாக பழங்களை ஒதுக்காமல், அதிகமான பழங்களை உட்கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் இனிப்பான பழங்களை அதிகம் உட்கொண்டு, புளிப்பான பழங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

சர்க்கரை நோயாளிகளாக இருந்தாலும் கூட இனிப்பான பழங்களை அதிகமாக உட்கொள்வது மிகவும் நன்மையானது.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X