உணவு

உணவைக் காணும் வேளைகளில் வாயில் ஏன் எச்சில் சுரக்கிறது?

உணவைக் காணும் வேளைகளில் வாயில் ஏன் எச்சில் சுரக்கிறது?

மனமானது, நீங்கள் காணும் உணவை உட்கொள்ளப் போகிறீர்கள் என்று எண்ணி உடலுக்குக் கட்டளையிட, உடல் உணவை ஜீரணிக்கத் தேவையான சுரப்புகளைச் சுரக்கிறது.

உணவை ஜீரணிக்க முதன்மையான தேவை எச்சில் அதனால் தான் உணவைக் காணும் அல்லது உட்கொள்ளும் வேளைகளில் அதிகமாக எச்சில் சுரக்கிறது.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X