ஆரோக்கியம்

உணவை எவ்வாறு உட்கொள்ள வேண்டும்?

உணவை எவ்வாறு உட்கொள்ள வேண்டும்?

உணவை கவனத்துடனும் பொறுமையாகவும் பிசைந்து, நன்றாக மென்று பின் விழுங்க வேண்டும். உணவை உட்கொள்ளும் போது கவனம் முழுவதும் உணவின் மீது மட்டுமே இருக்க வேண்டும். நமது ஐம்பொறிகளும், நாம் உணவை உட்கொள்கிறோம் என்ற உணர்வோடு செயல்பட வேண்டும்.

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X