உணவு

உடலுக்கு ஏற்ற உணவு எது?

உடலுக்கு ஏற்ற உணவு எது?

இயற்கையில் விளைந்த பழங்களும் காய்களும் தாவரங்களும் உடலுக்கு மிகவும் நன்மையான உணவுகளாகும். அடுத்த நிலையில் உடலுக்கு பழக்கமான உணவுகளும், எளிதாக ஜீரணமாகக் கூடிய உணவுகளும், இயற்கையில் விளையக்கூடிய உணவுகளும் உடலுக்கு மிகவும் நன்மையானவை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X