தூக்கமும் ஒருவகையான தியானம்தான்
தியானம்

தூக்கமும் ஒருவகையான தியானம்தான்

தியானம் என்பது மனிதர்களின் இயல்பு நிலை, தூக்கமும் ஒருவகையான தியானம்தான். தியானம் மனதோடு தொடர்புகொள்ள உதவும். நம் மனதோடு ஏற்படுத்தவும் மனதைப் புரிந்துகொள்ளவும் தியானம் உதவியாக இருக்கும்.

Spiritualist, Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *