ஆரோக்கியம்

திக்குவாய் பிரச்சனைகளுக்கு எளிமையான தீர்வு

சிலருக்கு திக்குவாய் உண்டாக அல்லது சிலர் பேச சிரமப்பட காரணம் என்ன? திக்கு வாய்க்கு நிரந்தர தீர்வு என்ன?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X