ரெய்கி

நோயாளிகளின் தீய ஆற்றல்கள் ஹீலர்களை பாதிக்குமா?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X