ரெய்கி காணொளி

தீய ஆற்றல்கள் இருந்தால் எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்வது?

வீடு, கட்டடம் மற்றும் வியாபார தளங்களில் தீய ஆற்றல்கள் இருந்தால் எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்வது?

வீடு, கட்டடம் மற்றும் வியாபார தளங்களில் தீய ஆற்றல்கள் இருந்தால் எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்வது? அந்தத் தீய ஆற்றல்களை அல்லது தீய விஷயங்களை எவ்வாறு எளிமையாக வெளியேற்றுவது?

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X