பிரிவு கவிதை

தனிமை

man standing in front of curtain near bed inside room

தனிமை

தனிமையில் மௌனம்

தனிமையின் மௌனத்தில்
உன் நினைவுகள்

தனிமையில் மௌனத்தில்
உன் நினைவுகளுடன்
நான்

இதைவிட வேதனை
என்ன உண்டு எனக்கு
இவ்வுலகில்?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X