ரெய்கி

எளிதாக ஹீலிங் செய்ய முடிகிறது, விரைவாக குணம் தெரிகிறது

பயிற்சிகளில் கலந்துகொண்டவரின் அனுபவங்கள்
Online Class Participant’s Testimonial

Reiki Master, Healer, Acupuncturist, Writer, Thinker, Speaker, Author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X