பொது

உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி

உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி. ஓரறிவு முதலாக ஐந்தறிவு வரையிலான உயிரினங்களின் வளர்ச்சி.

Read More
பொது

விலங்குகளின் திரிகால ஞானம்

விலங்குகளின் திரிகால ஞானம். திரிகால ஞானம் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பிறவியிலேயே இருக்கும்..

Read More
X