பொது

பதில் மற்றும் விடை என்ன வித்தியாசம்?

பதில் மற்றும் விடை என்ன வித்தியாசம்? ஒரே பொருளைத் தருவதைப் போன்ற.

Read More
X