குழந்தைகள்

குழந்தைகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது?

குழந்தைகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது? குழந்தைகளுக்கு ஜீரண சக்தி பலவீனமாக இருக்கும்.

Read More
நோய்கள்

நோயாளிகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது?

நோயாளிகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது? நோய் கண்டவர்களுக்கு வாந்தி வருவது மிகவும்.

Read More
உடல்

வாந்தியைத் தடுப்பது எப்படி?

வாந்தியைத் தடுப்பது எப்படி? உடலில் சேர்ந்துள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றவும், வயிற்றில் கெட்டுப்போய்.

Read More
உணவு

உணவை உட்கொண்டதும் எதனால் வாந்தி வருகிறது?

உணவை உட்கொண்டதும் எதனால் வாந்தி வருகிறது? ஒரு உணவை உட்கொண்ட பிறகு.

Read More
X