ஆரோக்கியம்

மைதா எவ்வாறு வெண்மையாக இருக்கிறது?

கோதுமை மஞ்சள் வர்ணத்தில் இருக்கும்போது, கோதுமையிலிருந்து உருவாக்கப்படும் மைதா எவ்வாறு வெண்மையாக.

Read More
X