ஆன்மீகம்

மெய்ப்பொருள் மற்றும் மெய்யுணர்தல்

மெய்ப்பொருள் மற்றும் மெய்யுணர்தல். எது அழியாதோ, எதை அழிக்க முடியாதோ, எது.

Read More
ஆன்மீகம்

மெய்ப்பொருள் என்பது என்ன?

மெய்ப்பொருள் என்பது என்ன? மெய்ப்பொருள், மெய்யறிவு, மெய்ஞானம், மெய்யுணர்தல், என்ற வார்த்தைகள்.

Read More
X