பொது

மென்பொருள் – Google Translate

மென்பொருள் – Google Translate எந்த மொழியிலிருந்தும் எந்த மொழிக்கும், மொழி.

Read More
பொது

மென்பொருள் – Google Maps

மென்பொருள் – Google Maps நாம் போக வேண்டிய இடத்துக்கு வழி.

Read More
பொது

எழுத்தாளர்களுக்கு உதவக்கூடிய ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள்

எழுத்தாளர்களுக்கு உதவக்கூடிய ஆண்ட்ராய்டு மென்பொருள். Google Docs இது எழுதுபவர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும்,.

Read More
பொது

கூகுள் அசிஸ்டன்ட் மென்பொருள்

கூகுள் அசிஸ்டன்ட் மென்பொருள். Google Assistant மென்பொருளை உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு போனில்.

Read More
X