மனம்

மனிதர்களின் மனம் மற்றும் மூளை

மனிதர்களின் மனம் மற்றும் மூளை மனிதர்களின் அறுபது விழுக்காடு (60%) மனப்பதிவுகள்.

Read More
மனம்

மனம் என்பது மூளையா?

மனம் என்பது மூளையா? என்று கேட்டால், இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்..

Read More
X