ஆன்மீகம்

அடுத்த பிறவியில் எந்த உயிரினமாக பிறப்பேன்?

அடுத்த பிறவியில் எந்த உயிரினமாக பிறப்பேன்? ஒரு பிறவியில் செய்கின்ற நன்மை.

Read More
ஆன்மீகம்

அடுத்த பிறவியில் மீண்டும் மனிதனாகப் பிறப்பேனா?

அடுத்த பிறவியில் மீண்டும் மனிதனாகப் பிறப்பேனா? உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை எவ்வாறு.

Read More
ஆன்மீகம்

மீண்டும் பிறப்பு எடுக்காமல் இருக்க என்ன செய்யலாம்?

மீண்டும் பிறப்பு எடுக்காமல் இருக்க என்ன செய்யலாம்? கொடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை புரிந்துகொண்டு.

Read More
ஆன்மீகம்

மறுபிறப்பு என்பது உண்மையா?

மறுபிறப்பு என்பது உண்மையா? இந்த பூமியை ஆன்மாக்களின் பயிற்சிக் களம் அல்லது.

Read More
ஆன்மீகம்

மனிதர்களின் பிறப்பு, இறப்பு, மறுபிறப்பு

மனிதர்களின் பிறப்பு, இறப்பு, மறுபிறப்பு. பௌத்த மதத்தின் நம்பிக்கையின்படி மனிதர்களின் பிறப்பும்,.

Read More
X