ஆரோக்கியம்

உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு

உணவே மருந்து, மருந்தே உணவு. மனிதனின் பசியை போக்குவது உணவு, அவனது.

Read More
X