திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம் அறிமுகம்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம் அதிகாரம்: மருந்துகுறள்கள்: 10விளக்க உரை: ராஜா முகமது.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்: குறள் 941

குறள் 941மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும், நூலோர் வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று. குறளின்.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்: குறள் 942

குறள் 942மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு, அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின். குறள்.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்: குறள் 943

குறள் 943அற்றால் அறவறிந்து உண்க, அஃதுடம்பு பெற்றான் நெடிதுய்க்கும் ஆறு. குறளின்.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்: குறள் 944

குறள் 944அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து, மாறல்ல துய்க்க துவரப் பசித்து. குறளின்.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்: குறள் 945

குறள் 945மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின், ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு. குறளின்.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்: குறள் 946

குறள் 946இழிவறிந்து உண்பான்கண் இன்பம்போல் நிற்கும், கழிபேர் இரையான்கண் நோய். குறளின்.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்: குறள் 947

குறள் 947தீயள வன்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின், நோயள வின்றிப் படும். குறளின்.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்: குறள் 948

குறள் 948நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி, அதுதணிக்கும் வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல். குறளின்.

Read More
திருக்குறள்

திருக்குறள் கூறும் மருத்துவம்: குறள் 949

குறள் 949உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும், கற்றான் கருதிச் செயல். குறளின்.

Read More
X