மருத்துவம்

ஆங்கில மருத்துவத்தில் நோய்களும் பெயர்களும்

ஆங்கில மருத்துவத்தில் நோய்களும் பெயர்களும். சிலர், உச்சரிக்கக் கூட சிரமப்படும் ஒரு.

Read More
நோய்கள்

எதை சாப்பிட்டால் நோய்கள் குணமாகும்?

எதை சாப்பிட்டால் நோய்கள் குணமாகும்? எதைச் சாப்பிட்டால் அந்த நோய் குணமாகும்?.

Read More
மருத்துவம்

மருத்துவத்தின் பெயரால் கூறப்படும் தவறான கருத்துக்கள்

தலைப்புகள் மருத்துவத்தின் பெயரால் கூறப்படும் தவறான கருத்துக்கள். மருத்துவர்கள் மத்தியிலும், மருத்துவத்.

Read More
ஆரோக்கியம்

நோய்களின்றி வாழக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்

நோய்களின்றி வாழக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள். இளமைக் காலம் முழுவதும் நாய் படாத.

Read More
நோய்கள்

எது உண்மையான நோய்? எது உண்மையான மருத்துவம்?

எது உண்மையான நோய்? எது உண்மையான மருத்துவம்? உடலில் ஏதாவது வலி,.

Read More
மருத்துவம்

உடலின் தொந்தரவுகளுக்கு என்ன தீர்வு?

உடலின் தொந்தரவுகளுக்கு என்ன தீர்வு? நான் கூறவில்லை, திருவள்ளுவ பெருந்தகை மிக.

Read More
நோய்கள்

நோய்களைக் குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள்

நோய்களைக் குணப்படுத்தும் வழிமுறைகள். நோய்கள் பலவாக இருந்தாலும், அவற்றைக் குணப்படுத்த எளிய.

Read More
நோய்கள்

நோய் கண்டவர்களுடன் சில அனுபவம்

நோய் கண்டவர்களுடன் சில அனுபவம். நான் பல்வேறு வகையான தொந்தரவுகள், பல்வேறு.

Read More
உடல்

மனிதர்களுக்கு தடுப்பூசி அவசியமா?

மனிதர்களுக்கு தடுப்பூசி அவசியமா? மனித உடலுக்கு இயற்கையாகவே பாதுகாப்பு சக்தியும் நோய்.

Read More
மருத்துவம்

மருத்துவத்தால் சுரண்டப்படும் பொருளாதாரம்

மருத்துவத்தால் சுரண்டப்படும் பொருளாதாரம். இன்றைய கால கட்டத்தில் பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு, வாழ்க்கைக்குத்.

Read More
X