மனம்

மன பதிவுகளும் உண்டாகும் மாற்றங்களும்

மன பதிவுகளும் உண்டாகும் மாற்றங்களும். மனித மனதில் பதிந்துவிட்ட பதிவுகள் அவன்.

Read More
X