ஆன்மீகம்

மனிதர்களின் பிறப்பு, இறப்பு, மறுபிறப்பு

மனிதர்களின் பிறப்பு, இறப்பு, மறுபிறப்பு. பௌத்த மதத்தின் நம்பிக்கையின்படி மனிதர்களின் பிறப்பும்,.

Read More
X