மனம்

புத்தி என்பது என்ன?

புத்தி என்பது என்ன? புத்தி என்பது மனிதர்கள் பிறக்கும் போது கொடுக்கப்படும்.

Read More
மனம்

அறிவு, புத்தி மற்றும் எண்ணம், இவை மூன்றும் ஒன்றா?

அறிவு, புத்தி மற்றும் எண்ணம், இவை மூன்றும் ஒன்றா? இல்லை, இவை.

Read More
மனம்

அறிவு, புத்தி மற்றும் மனம்

அறிவு, புத்தி மற்றும் மனம், இவை மூன்றும் ஒன்றா? என்றால் இல்லை,.

Read More
மனம்

மனம் என்பது என்ன?

மனம் என்பது என்ன? உணர்தல், சுவைத்தல், நுகர்தல், பார்த்தல், கேட்டல், எனும்.

Read More
X