நோய்கள்

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு காலில் புண் உண்டாவது ஏன்?

சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு காலில் புண் உண்டாவது ஏன்? கால் அழுகுவது ஏன்?.

Read More
நோய்கள்

புண்கள், பருக்கள், கட்டிகள்

புண்கள், பருக்கள், கட்டிகள். விபத்தின் காரணமாகவோ அல்லது மற்ற காரணத்தினாலோ அல்லாமல்.

Read More
உடல்

சர்க்கரை நோயாளிக்கு காலில் எதனால் புண் உண்டாகிறது?

சர்க்கரை நோயாளிக்கு காலில் எதனால் புண் உண்டாகிறது? சர்க்கரை நோயாளிகள் அனுதினமும்.

Read More
உடல்

குளத்தில் குளித்தால் புண்கள் உண்டாவது எதனால்?

குளத்தில் குளித்தால் புண்கள் உண்டாவது எதனால்? குளம், ஆறு, குட்டை, கடல்.

Read More
X