மனம்

பிளவுபட்ட ஆளுமை – ஸ்பிலிட் பெர்சனாலிட்டி

பிளவுபட்ட ஆளுமை – ஸ்பிலிட் பெர்சனாலிட்டி (Split personality disorder) என்று.

Read More
X