ஆன்மீகம்

உயிர்களின் பிறவிகளை தீர்மானிப்பது யார்?

உயிர்களின் பிறவிகளை தீர்மானிப்பது யார்? ஆன்மாக்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய இன்ப துன்பங்களை.

Read More
ஆன்மீகம்

எதற்காக மனிதப் பிறவி எடுத்திருக்கிறோம்?

எதற்காக மனிதப் பிறவி எடுத்திருக்கிறோம்? ஒரு மரம் சிறிய செடியாக இருக்கும்.

Read More
ஆன்மீகம்

மரணத்தின் நோக்கம் என்ன?

மரணத்தின் நோக்கம் என்ன? இந்த உலகில் மரணமடையாதவர்கள் எவருமில்லை என்பதும், அனைவரையும்.

Read More
ஆன்மீகம்

மனிதர்களின் பிறப்பு, இறப்பு, மறுபிறப்பு

மனிதர்களின் பிறப்பு, இறப்பு, மறுபிறப்பு. பௌத்த மதத்தின் நம்பிக்கையின்படி மனிதர்களின் பிறப்பும்,.

Read More
X