பிரிவு கவிதை

ஏக்கமும் ஏமாற்றமும்

மிஞ்சியது ஏக்கமும்ஏமாற்றமும் தான்உன்னை நேசித்தற்குநீ தந்த பரிசு உன் மீது பைத்தியமானேன்நீயே.

Read More
X