ஆன்மீகம்

அல்லாஹ் முனாஜாத் – இஸ்லாமிய பிரார்த்தனை

அல்லாஹ் முனாஜாத் – இஸ்லாமிய பிரார்த்தனை பிஸ்மில்லாஹ் ஹிர்ரஹ்மான் நிர்ரஹீம்!அல்லாஹ் முனாஜாத்.

Read More
ஆன்மீகம்

பிரார்த்தனைகள் பலிக்குமா?

பிரார்த்தனைகள் பலிக்குமா? திட்டமிடலும், முயற்சியும், உழைப்பும், சேர்ந்தால் மட்டுமே பிரார்த்தனைகள் பலிக்கும்..

Read More
ஆன்மீகம்

இக்கட்டான சூழ்நிலையில் உதவக்கூடிய பிரார்த்தனை

இக்கட்டான சூழ்நிலையில் உதவக்கூடிய பிரார்த்தனை. சோதனைகள் உண்டாகும் வரையில் காத்திருக்காமல். “சோதனைகள்.

Read More
ஆன்மீகம்

எவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்?

எவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்?பிரார்த்தனைகள் எவ்வாறு பயனளிக்கின்றன?

Read More
X