மனம்

பிரபஞ்சத்தின் வழிகாட்டுதல்கள்

மனிதர்களுக்கு வழங்கப்படும் பிரபஞ்சத்தின் வழிகாட்டுதல்கள். மனிதர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையை சிறந்த முறையில்.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #6 – Universe – பிரபஞ்சம்

✔️பிரபஞ்சம் என்றால் என்ன?✔️அது எவ்வாறு அமையப் பட்டிருக்கிறது?✔️மனிதனுக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் என்ன தொடர்பு?✔️பிரபஞ்சம்.

Read More
X