தன்முனைப்பு

நான் வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?

தேடிச் சோறுநிதந் தின்று – பலசின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி – மனம்வாடித்.

Read More
X