மனம்

வாழ்க்கை அனுபவங்களால் உருவாகும் பாதிப்புகள்

வாழ்க்கை அனுபவங்களால் உருவாகும் பாதிப்புகள். ஒரு விசயத்தை பற்றி கலந்துரையாடும் போது,.

Read More
வாழ்க்கை

பின்பற்றுவதால் உருவாகும் பாதிப்புகள்

பின்பற்றுவதால் உருவாகும் பாதிப்புகள். இந்த உலகில் எல்லா மனிதர்களும் இறைவன், தெய்வம்,.

Read More
மனம்

காதில் கேட்பதனால் உருவாகும் பாதிப்புகள்

காதில் கேட்பதனால் உருவாகும் பாதிப்புகள். சிலர் நாயையோ, பூனையையோ, எலியையோ, பல்லியையோ,.

Read More
மனம்

காணும் காட்சிகளால் மனதில் உருவாகும் பாதிப்புகள்

காணும் காட்சிகளால் மனதில் உருவாகும் பாதிப்புகள். நீங்கள் ஒரு பேய்ப் படத்தைப்.

Read More
X