நோய்கள்

புண்கள், பருக்கள், கட்டிகள்

புண்கள், பருக்கள், கட்டிகள். விபத்தின் காரணமாகவோ அல்லது மற்ற காரணத்தினாலோ அல்லாமல்.

Read More
உடல்

முகத்தில் எதற்காக பருக்கள் தோன்றுகின்றன?

முகத்தில் எதற்காக பருக்கள் தோன்றுகின்றன? சிறுவர்களும் சிறுமிகளும் பருவம் அடையும் வேளையில்,.

Read More
X