ஆன்மீகம்

பூஜைகள் மற்றும் பரிகாரங்கள் செய்வதன் நோக்கம் என்ன?

பூஜைகள் மற்றும் பரிகாரங்கள் செய்வதன் நோக்கம் என்ன? நான் இந்த பூஜை.

Read More
ஆன்மீகம்

பாவ புண்ணியக் கணக்குகள்

பாவ புண்ணியக் கணக்குகள் உள்ளனவா என்று கேட்டால், உள்ளன. சுவர்க்கம் நரகம்.

Read More
X