ரெய்கி

ரெய்கி ஆற்றல் பயிற்சிகள்

ரெய்கி ஆற்றல் பயிற்சிகள் ரெய்கி ஆற்றலின் வீரியத்தையும் அதிகரிக்கும் பயிற்சிகள். உடலில்.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி ஆற்றலும் அதன் பயன்பாடும்

ரெய்கி ஒரு புனிதமான ஆற்றலாகும், இந்த ஆற்றல் நன்மையான காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தவே.

Read More
ரெய்கி

தீட்சைகளை பெற்ற மாணவர்கள் அடையும் நன்மைகள்

தீட்சைகளை பெற்ற மாணவர்கள் அடையும் நன்மைகள். ரெய்கி ஹீலர் மற்றும் மாஸ்டர்.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி பயிற்சிகளும் வழிமுறைகளும்

ரெய்கியில் முழுமையான பயன்களைப் பெற மாணவர்களும் மாஸ்டர்களும் சில வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற.

Read More
ரெய்கி

ரெய்கி ஆற்றலை அனுப்பும் பயிற்சி

ரெய்கி ஆற்றலை அனுப்பும் பயிற்சி. ரெய்கி ஆற்றலை ஒரு மனிதருக்கோ, விலங்குக்கோ,.

Read More
X