தியானம்

தியானம் மற்றும் மூச்சு பயிற்சிகள்

தியானம் தியானம் மற்றும் மூச்சு பயிற்சிகள். தியானம் மற்றும் தியான நிலை.

Read More
தியானம்

மூச்சுப்பயிற்சி செய்யும் வழிமுறைகள்

1. விரிப்பு, பாய், அல்லது தடிமனான துணியை விரித்து தரையில் வசதியாக.

Read More
தியானம்

தியானத்தின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை

தியானத்தின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை. தியானம் என்பது மனிதர்களின் இயல்பான தன்மை.

Read More
ரெய்கி காணொளி

Reiki Tamil Class #8 – ரெய்கி பயிற்சிகள்

ரெய்கி பயிற்சிகள்ஆற்றலை அனுப்புதல்ஆற்றலை உணர்தல்

Read More
X