உலகம்

உலகில் உள்ள அனைத்தையும் இறைவன் படைக்கிறாரா?

உலகில் உள்ள அனைத்தையும் இறைவன் படைக்கிறாரா? இல்லை, கடவுளின் படைப்பை எவராலும்,.

Read More
உலகம்

இந்த உலகத்தைக் காப்பாற்ற மனிதர்கள் என்ன செய்யலாம்?

இந்த உலகத்தைக் காப்பாற்ற மனிதர்கள் என்ன செய்யலாம்? இந்த உலகத்தில் அனைத்தும்.

Read More
உலகம்

படைப்புகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

படைப்புகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன? நெருப்பு, நிலம், காற்று, நீர், ஆகாயம் மற்றும்.

Read More
X