மனம்

மனமும் படைப்பாற்றலும்

மனமும் படைப்பாற்றலும் இணைந்து இயங்குகின்றன. சிந்தனையும், மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களும், மனித.

Read More
X