உலகம்

ஒரு நாட்டில் வாழும் உயிரினம் ஏன் மற்ற நாடுகளில் வாழ்வதில்லை?

ஒரு நாட்டில் வாழும் உயிரினம் ஏன் மற்ற நாடுகளில் வாழ்வதில்லை? பஞ்சபூத.

Read More
ஆரோக்கியம்

மனித உடலின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் யாவை?

மனித உடலின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் யாவை? மனிதர்களின் பஞ்சபூத உறுப்புகள் என்பவை.

Read More
ஆரோக்கியம்

தமிழ் பாரம்பரிய உணவுமுறை

தமிழ் பாரம்பரிய உணவுமுறை. முன்பெல்லாம் நாம் தினசரி உண்ணும் உணவிலிருந்து ஆறு.

Read More
ஆரோக்கியம்

பஞ்சபூதச் சக்திகளும் உணவின் சுவைகளும்

பஞ்சபூதச் சக்திகளும் உணவின் சுவைகளும். மனிதனின் உடலானது பஞ்சபூத சக்திகளின் கலவையினால்.

Read More
X