உடல்

பசி உண்டானால் கண்டிப்பாகச் சாப்பிட வேண்டுமா?

பசி உண்டானால் கண்டிப்பாகச் சாப்பிட வேண்டுமா? முடிந்த வரையில் நன்றாகப் பசி.

Read More
உடல்

பசி உண்டான உடன் சாப்பிடாவிட்டால் புண்கள் உண்டாகுமா?

பசி உண்டான உடன் சாப்பிடாவிட்டால் வயிற்றில் புண்கள் உண்டாகுமா? இல்லை. பசி.

Read More
X