நோய்கள்

நோய் கண்டவர்களுடன் சில அனுபவம்

நோய் கண்டவர்களுடன் சில அனுபவம். நான் பல்வேறு வகையான தொந்தரவுகள், பல்வேறு.

Read More
நோய்கள்

நோயாளிகளின் நோய் முற்றுவதற்குக் காரணம் என்ன?

நோயாளிகளின் நோய் முற்றுவதற்குக் காரணம் என்ன? மனிதர்களுக்கு உடலில் தொந்தரவுகள் உண்டாவதற்கு.

Read More
நோய்கள்

நோயாளிகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது?

நோயாளிகளுக்கு எதனால் வாந்தி வருகிறது? நோய் கண்டவர்களுக்கு வாந்தி வருவது மிகவும்.

Read More
நோய்கள்

நோயாளிகள் எதனால் திடீரென்று மரணமடைகிறார்கள்?

நோயாளிகள் எதனால் திடீரென்று மரணமடைகிறார்கள்? மனிதர்கள் திடீரென மரணம் அடைய பல்வேறு.

Read More
உடல்

நோயாளியின் கால்கள் எதனால் கருத்து போகின்றன?

நோயாளியின் கால்கள் எதனால் கருத்து போகின்றன? ஒருவர் நோய்வாய்ப்படுகிறார் என்றால் அவரின்.

Read More
உணவு

நோய் கண்டவர்கள் உட்கொள்ளக் கூடாத பழங்கள் எவை?

நோய் கண்டவர்கள் உட்கொள்ளக் கூடாத பழங்கள் எவை? நோய் கண்டவர்கள் கண்டிப்பாக.

Read More
X