மனம்

மனம் எதையும் மறப்பதில்லை

மனம் எதையும் மறப்பதில்லை. மனதின் நினைவாற்றலைப் புரிந்துகொள்ள ஒரு உதாரணத்தைப் பார்ப்போம்,.

Read More
X