ஆன்மீகம்

நான் என்பது உடலா, மனமா, உயிரா?

உடல் என்பது தலையா, முண்டமா, கைகளா, கால்களா? மனம் என்பது சிந்தனையா,.

Read More
X