வாழ்க்கை

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் நாகரிகம் அறிமுகமானது

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் நாகரிகம் அறிமுகமானது. உலகின் பெரும்பாலான மனிதர்கள் விலங்குகளோடு விலங்குகளாக.

Read More
X